Všeobecné informace o ochraně osobních údajů podle článků 13, 14 a 21 GDPR

Zodpovědnost

Za získávání a zpracování osobních údajů je zodpovědná společnost VKF Renzel ČR s.r.o.
 

Dobrovolné údaje

V zásadě zpracováváme pouze ty údaje, které jsou potřebné k uzavření smlouvy.
Uvádění určitých údajů je dobrovolné. S neposkytnutím těchto údajů nejsou spojeny žádné negativní následky. Neposkytnutí těchto údajů však může v ojedinělých případech ztížit, případně zpozdit, následnou komunikaci.
 

Zpracování údajů za účelem naplnění smluvního vztahu

Získané údaje zpracováváme na základě článku 6, odst. 1, písm. b Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 z 27.4.2016 (dále jen GDPR), a to za účelem naplnění smluvního vztahu. To zahrnuje i s tím spojenou péči o zákazníka.

Pokud je to nutné, jsou osobní údaje v rámci koncernu Heinz Renzel Holding GmbH, ke kterému patří i společnost VKF Renzel ČR s.r.o., předány dále společnostem, které se na zpracování zakázky podílejí. Jsou jimi např. bankovní instituce pro zpracování plateb, dodavatelé, zasilatelské firmy.

Údaje potřebné k naplnění smlouvy jsou uloženy jako kmenová data u zákazníka v našem systému a mohou být na přání kdykoli vymazána. Data nemohou být vymazána, pokud existují otevřené pohledávky v návaznosti na uzavřenou smlouvu. Pokud existují zákonné lhůty pro uchovávání dat, budou tato data archivována po dobu vyžadovanou zákonem.
 

Zpracování dat na základě naplnění oprávněného zájmu

V jednotlivých případech zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem zajišťování revizních a kontrolních opatření. Vaše osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány za účelem kontroly a optimalizace procesů v rámci společnosti. Je možné, že za tímto účelem budou mít třetí strany k Vašim údajům přístup.
Zpracování údajů probíhá na základě článku 6, odst. 1, písm. f GDPR za tím účelem, aby byly zajištěny zákonné procesy zpracování dat, popřípadě další procesy v rámci společnosti VKF Renzel ČR s.r.o.
 

Zpracování dat na základě souhlasu

Jakmile jste poskytli svůj souhlas s tím, že chcete být telefonicky nebo e-mailem informováni o produktech a službách koncernu Heinz Renzel Holding GmbH, jsou Vaše údaje zpracovávány na základě článku 6, odst. 1, písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, přičemž odvolání nebude mít vliv na do té doby probíhající zpracování. Jakmile je souhlas odvolán, další zpracování údajů je zastaveno.
 

Zpracování dat za účelem oslovení přímou reklamou

Zpracováváme Vaše údaje za účelem oslovování přímou reklamou, především za účelem rozesílání naší reklamy e-mailem nebo i poštou. Zpracování probíhá na základě článku 6, odst. 1, písm. f GDPR za účelem informování klienta o nabídce našich produktů a služeb. Každý zákazník má právo toto zpracování odmítnout, což bude znamenat zastavení zasílání dalších reklamních informací. Pokud byly Vaše údaje uloženy pouze za účelem zasílání přímé reklamy, budou po vyslovení nesouhlasu smazány.
 

Příjemce údajů

Vaše údaje poskytujeme třetím stranám pouze po tu dobu, pokud je to nezbytné k naplnění povinností a zákonných požadavků (např. bankovním institucím za účelem převodu peněz, právním zástupcům kvůli vymáhání pohledávek, vybraným tiskárnám, zasilatelským společnostem za účelem dodání objednaného zboží).

Vaše údaje se tak mohou dostat k externě spolupracujícím firmám (např. poskytovatelům IT-služeb, firmám, které likvidují nebo archivují data, poskytovatelům tiskových služeb), které nám poskytují podporu při zpracování údajů v rámci zpracování zakázek, a to v souladu s přísnými instrukcemi.

Pokud v rámci zpracování zakázek přenášíme Vaše údaje na poskytovatele služeb v zahraničí, máme zpracování údajů zajištěno smluvně v rámci zpracování zakázek a pokud je to nutné, máme se zpracovateli zakázek uzavřeny standardní smlouvy EU podle článku 46, odst. 2, písm. c GDPR.

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat ani jinak předávat třetím osobám.
 

Zacházení s údaji, které nebyly získány přímo od dotyčné osoby

Vedle výše uvedeného zpracování údajů zpracováváme také kontaktní údaje, které jsme nezískali přímo od dotčeného a ukládáme je např. k existujícím datovým záznamům.
Tady se jedná o následující případ: VKF Renzel ČR s.r.o. nakupuje částečně datové záznamy od různých poskytovatelů, ukládá je ve vlastním systému a následně je využívá k zákonem povolenému reklamnímu oslovování. V tomto případě se však nejedná o osobní údaje, ale o firemní adresy.

Navíc je možné, že zákazník, který u nás něco objednal, udal svou adresu, na kterou má být zásilka dodána, případně jiné osobní údaje, které mají být zpracovány v rámci tiskové zakázky. Tyto údaje zpracováváme proto, abychom zrealizovali objednanou zakázku. Může se také stát, že jsou Vaše údaje uvedeny jako kontakt pro příjem faktury.
 

Kontakt na osobu zodpovědnou za zpracování údajů

VKF Renzel GmbH

Konrad Leitow
Im Geer 15, 46419 Isselburg
Tel. +49 (0) 2874 910 523
datenschutz@vkf-renzel.de
Na https://www.tronitag.com/cs/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/ najdete Prohlášení o ochraně osobních údajů, které se nad rámec této obecné ochrany údajů vztahuje na ochranu osobních údajů v našem e-shopu s ohledem na specifika webové stránky.
 

Upozornění na právo podat námitku podle článku 21 GDPR

Vaše údaje zpracováváme za účelem přímé reklamy. V tomto případě máte vlastní právo vznést námitku, která bude mít za následek ukončení zpracování údajů za účelem zasílání přímé reklamy. Námitku prosím směřujte na: info.cz@tronitag.com
 

Upozornění na právo podat námitku proti přímé reklamě

Vaše údaje zpracováváme za účelem přímé reklamy. V tomto případě máte vlastní právo vznést námitku, která bude mít za následek ukončení zpracování údajů za účelem zasílání přímé reklamy. Námitku prosím směřujte na: info.cz@tronitag.com
 

Práva dotčené osoby

Dotčené osoby mají právo na informace o zpracování svých osobních údajů ze strany správců osobních údajů stejně jako na opravu nepřesných údajů nebo jejich vymazání a to v případě, naplnění alespoň jednoho z důvodů podle čl. 17 GDPR, např., že již neexistují důvody pro další zpracování údajů. Existuje také právo na omezení zpracování údajů, pokud je naplněn jeden z předpokladů uvedených v čl. 18 GDPR a právo na omezení přenosu údajů v případě naplnění bodů článku 20 GDPR. Jsou-li údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. e (zpracování údajů za účelem úředního plnění úkolu nebo ochrany veřejných zájmů) nebo písm. f (zpracování údajů za účelem naplnění oprávněného zájmu), má dotčená osoba právo z osobních důvodů kdykoli proti zpracování vznést námitku. Osobní údaje tak nebudou nadále zpracovávány, pokud však neexistují zjevné přesvědčivé oprávněné důvody pro další zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo je zpracování prováděno za účelem vymáhání, sledování nebo obhajování právních nároků.
 

Právo stěžovat si u orgánu dohledu

Každá dotčená osoba má právo stěžovat si u orgánu dohledu, pokud se domnívá, že zpracování jejích osobních údajů není legální. Právo stěžovat si má dotčená osoba zejména u orgánu dohledu v členském státě, kde má osoba bydliště nebo se nachází místo údajného protiprávního jednání.
Zavřít menu
Nahoru