Informacje o polityce prywatności

Ogólne informacje dot. ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane jako „Rozporządzenie RODO”)

Jednostka odpowiedzialna

Za pozyskiwanie i przetwarzanie danych odpowiedzialna jest spółka VKF Spork Heinz Renzel sp. z o.o..
 

Dane dobrowolne

Zasadniczo pozyskujemy tylko te dane, które są potrzebne do zawarcia umowy.
Podanie określonych danych jest dobrowolne. Z nieudostępnieniem tych danych nie są związane żadne negatywne konsekwencje. Tym niemniej ich nieudostępnienie może w konkretnym przypadku utrudnić lub opóźnić dalszą komunikację.
 

Przetwarzanie danych w celu wykonania umowy

Pozyskane dane przetwarzamy w celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO. To obejmuje również związaną z tym opiekę nad klientami.
Jeśli to konieczne, dane osobowe przekazywane są dalej w obrębie koncernu Heinz Renzel Holding GmbH, do którego VKF Spork Heinz Renzel sp. z o.o. należy, a także przedsiębiorstwom zaangażowanym w realizację tej umowy, np. instytucjom finansowym w celu dokonania płatności, dostawcom, służbom kurierskim.
Dane wymagane do wykonania umowy są u nas gromadzone jako dane stałe u klienta biznesowego i mogą w każdej chwili zostać na żądanie skasowane. Danych nie kasuje się, jeśli po zakończeniu umowy pozostają jeszcze nieuregulowane należności, które powinny zostać ściągnięte. W przypadku, gdy obowiązują ustawowe terminy ich przechowywania, przedmiotowe dane będą archiwizowane przez czas ich trwania.
 

Przetwarzanie danych w celu ochrony uprawnionych interesów

W odosobnionych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach rewizji i realizacji działań zmierzających do zapewnienia zgodności działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji (compliance). Państwa dane osobowe są dlatego po części przetwarzane, aby zoptymalizować wewnętrzne procesy w przedsiębiorstwie. Istnieje możliwość, że zewnętrzne osoby trzecie będą mogły mieć dostęp do Państwa danych osobowych.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO oraz w interesie zapewnienia legalności przetwarzania danych lub przeprowadzanych procesów w obrębie całej VKF Spork Heinz Renzel sp. z o.o..
 

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody

Jeśli udzielili Państwo odrębnej zgody na uzyskiwanie od nas telefonicznie lub mailowo informacji o wyrobach i usługach grupy VKF Renzel, stosowne przetwarzanie dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdej chwili bez naruszenia zgodności z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej. Jeśli zgoda zostanie odwołana, wstrzymujemy przedmiotowe przetwarzanie danych.
 

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego

Państwa dane są przez nas przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, w szczególności w celach wysłania naszych reklam mailem, a także po części pocztą. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO oraz w interesie poinformowania Państwa o nowych produktach i usługach. Każdy klient ma prawo do indywidualnego sprzeciwu. Skorzystanie z niego prowadzi do zakończenia przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli dane gromadzone są wyłącznie do celów marketingu bezpośredniego, po zgłoszonym sprzeciwie zostaną usunięte.
 

Adresaci danych osobowych

Przekazujemy Państwa dane osobom trzecim (np. instytucjom finansowym w celach realizacji płatności, prawnikom w celach wyegzekwowania nieuregulowanych należności, wybranych usługodawcom w zakresie poligrafii, doręczycielom w celach doręczenia Państwa zamówienia) jedynie wtedy, gdy takie uprawnienia z punktu widzenia ochrony danych osobowych (np. zgodnie z ww. przepisami prawa) istnieje.
Państwa dane mogą też być przez nas przekazywane usługodawcom zewnętrznym (np. dostawcom usług IT, przedsiębiorcom zajmującym się niszczeniem lub archiwizowaniem danych, dostawcom usług drukarskich), którzy wspierają nas przy przetwarzaniu danych w ramach realizacji zlecenia w sposób ściśle zgodny z instrukcjami.

Jeśli w ramach realizacji umowy przekazujemy Państwa dane osobowe usługodawcom za granicą, w formie stosownej gwarancji, że przekazanie to jest zgodne z prawem, zawarliśmy z przetwarzającymi odpowiednie umowy dot. zlecenia przetwarzania i – jeśli wymagane – standardowe umowy UE wg art. 46 ust. 2 lit. C RODO.
Państwa danych osobowych ani nie sprzedamy osobom trzecim, ani w inny sposób nie wprowadzimy ich na rynek.
 

Obchodzenie się z danymi, które nie zostały pobrane bezpośrednio od osoby zainteresowanej (której dotyczą)

W uzupełnieniu przetwarzania danych, opisanego powyżej, przetwarzamy również dane kontaktowe, których nie pobraliśmy bezpośrednio od osoby zainteresowanej i gromadzimy je również stosownie w uzupełnieniu istniejących zbiorów danych.
Chodzi tu o następujący przypadek: VKF Spork Heinz Renzel sp. z o.o. kupuje częściowo zbiory danych od różnych oferentów, gromadzi je i przechowuje we własnych systemach, a następnie wykorzystuje w dopuszczalnych prawnie ramach, aby nawiązać kontakt w celach reklamowych. Chodzi tu jednak nie o dane osobowe, a o adresy firmowe.
Ponadto istnieje możliwość, że klient, który składa u nas zamówienie, podaje swoje dane adresowe, gdyż zamówienie ma zostać do niego dostarczone, bądź inne dane osobowe, które mają zostać przetworzone w ramach zlecenia na druk. Przetwarzamy te dane, aby zrealizować zamówienie. Istnieje również możliwość, że Państwa dane zostaną podane jako dane odbiorcy faktury.
 

Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych

VKF Renzel GmbH

Konrad Leitow
Im Geer 15, 46419 Isselburg
Tel. +49 (0) 2874 910 523
datenschutz@vkf-renzel.de

Na stronie https://www.tronitag.com/pl/polityka-prywatnosci/ znajdą Państwo Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych, które w uzupełnieniu Ogólnych informacji dot. ochrony danych osobowych zawiera szczegółowe informacje o ich ochronie w naszym sklepie internetowym.
 

Informacja o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Jeżeli dane pobierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F (przetwarzanie danych w celu ochrony uprawnionych interesów), przysługuje Państwu w każdej chwili prawo do sprzeciwienia się temu przetwarzaniu z przyczyn wynikających z Państwa sytuacji szczególnej. Wtedy nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba żeby istniały dające się udokumentować dostateczne powody przetwarzania podlegającego ochronie, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zainteresowanej, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu roszczeń, wykonywaniu lub ochronie roszczeń prawnych. Proszę sprzeciw ten w miarę możności skierować do: info@vkf-renzel.pl
 

Informacja o prawie do sprzeciwu wobec marketingowi bezpośredniemu

Przetwarzamy Państwa dane w celach marketingu bezpośredniego. Przysługuje Państwo prawo zgłoszenia swojego sprzeciwu wobec niego. Skorzystanie z niego prowadzi do zakończenia przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego. Proszę sprzeciw ten w miarę możności skierować do: info@vkf-renzel.pl
 

Prawa osoby zainteresowanej

Osoby zainteresowane mają prawo do informacji za strony pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych odnośnie do danych ich dotyczących, jak również skorygowania danych nieprawidłowych lub ich usunięcia, o ile mamy do czynienia z jednym z powodów podanych w art. 17 RODO, np. gdy dane nie będą już potrzebne do zamierzonych celów. Ponadto istnieje prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli mamy do czynienia z jedną z przesłanek wymienionych w art. 18 RODO oraz w przypadkach art. 20 RODO prawo dające możliwość transmisji danych. Jeśli dane przetwarzane są na podst. Art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie danych w celu realizacji zadań urzędowych bądź w celu ochrony interesu publicznego) lub lit. f (przetwarzanie danych w celu ochrony uprawnionych interesów), osobie zainteresowanej przysługuje w każdej chwili prawo sprzeciwu wobec tego przetwarzania z powodów, wynikających z ich szczególnej sytuacji. Wtedy nie przetwarzamy już danych osobowych, chyba żeby istniały dające się udokumentować dostateczne powody przetwarzania podlegającego ochronie, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zainteresowanej, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu roszczeń, wykonywaniu lub ochronie roszczeń prawnych.
 

Prawo do złożenia zażalenia do organu nadzorującego

Każda zainteresowana osoba ma prawo do złożenia zażalenia do organu nadzorującego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza postanowienia prawa o ochronie tych danych. Prawa do złożenia zażalenia można dochodzić w szczególności w organie nadzorującym w kraju członkowskim miejsca pobytu tej osoby lub miejsca popełnienia przypuszczalnego naruszenia.

Zamknij menu
Przesuń w górę